Skip to main content

Populaire inhoud

Prijzen en onderscheidingen

STEF onderscheiden met Gouden ECOVADIS medaille

Lees meer
environnement
Wist je dat ?

Geconditioneerd vervoer staat voor uitdaging door nieuwe EU-verordening F-gassen

Lees meer
Passerende vrachtwagens

Wettelijke informatie

Welkom op de website van de Groep STEF. We nodigen u uit om aandachtig de volgende wettelijke informatie te lezen. Die informatie regelt het gebruik van en het bezoek aan deze website en is van toepassing op de regels inzake het vertrouwelijkheids- en privacybeleid.

 1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

  Uitgever:
  Deze website is eigendom van STEF, naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 13.000.000 €, met zetel in F-75008 Paris, 93 boulevard Malesherbes en ingeschreven bij het handels- en vennootschappenregister van Parijs onder het nr. 999990005.

  Directeur van de publicatie: Stanislas Lemor, Directeur Général Délégué
  Verantwoordelijke van de website: Céline Audibert, Responsable de la Communication

  Contact:
  Telefoon: +33. (0)1.40.74.29.00
  Fax: +33.(0)1.40.74.29.03
  E-mail: contact

  Hosting:
  De dienstverlener die instaat voor de hosting van de website is de vennootschap STEF Information et Technologies, filiaal van de Groep STEF, met zetel in F-75008 Paris, 93 boulevard Malesherbes en ingeschreven bij het handels- en vennootschappenregister van Parijs onder het nr. 313609133. Telefoon: +33.(0)1.40.74.29.00

  Informatie voor het surfen:
  Bepaalde documenten zijn beschikbaar in pdf-formaat. De software Acrobat Reader kan men gratis downloaden via de website www.adobe.com.

  Intellectuele eigendom:
  Deze website, de algemene opbouw alsook de teksten, de al dan niet bewegende beelden en elk ander element dat deel uitmaakt van de website zijn de exclusieve eigendom van STEF. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of voorstelling van deze website, ongeacht het procedé, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van STEF. Behoudens uitdrukkelijke toestemming, behoudt STEF zich de mogelijkheid voor om elke daad van vervalsing van haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

  Fotocredits:
  Getty images / Mike Hewitt - Bobby Model / National Geographic Image Collection – ESA / DLR / FU Berlin-G. Neukum / Novapix - Eiffage - Sipa press

  Toepasselijke recht – bevoegdheid:
  De website en de inhoud ervan vallen onder het Franse recht en elk eventueel geschil dat erop betrekking heeft, behoort tot de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

 2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN STEF

  Voorwerp:
  Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (of “AGV”) bepalen de voorwaarden en de modaliteiten voor het gebruik van de website van STEF, een website waarin informatie wordt meegedeeld over de activiteiten van de Groep STEF, door de gebruikers van de website.

  Aanvaarding:
  De gebruiker die met deze website een verbinding maakt, erkent dat hij al deze AVG heeft gelezen en dat hij ze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij verbindt zich ertoe ze integraal na te leven. Indien de gebruiker deze AGV niet aanvaardt, dan wordt hij verzocht deze website te verlaten.

  Informatie afkomstig van derden (en hypertext links):
  De website van STEF bevat informatie afkomstig van derden, met hun toestemming, en links naar andere websites. STEF probeert alleen te verwijzen naar websites die beantwoorden aan de vigerende wet- en regelgeving. Die informatie en links worden louter meegedeeld ter informatie en voor het gemak van de gebruiker. De informatie op de websites van derden behoort tot de strikte verantwoordelijkheid van de betrokken derden. STEF behoudt zich de mogelijkheid voor om elke content of link die hij laakbaar zou vinden te wissen, of na kennisname van een geschil in verband met die content of link. De website van STEF kan hypertext links bevatten naar websites van derden. Die links naar andere websites zijn louter bedoeld om de raadpleging van onze website te vergemakkelijken. Hoe dan ook en onder meer door het volatiele karakter van informatie op het internet, kan STEF de aard of de inhoud van de middelen die worden gebruikt door die externe bronnen niet controleren en is STEF dus niet aansprakelijk voor het gebruik, de niet-beschikbaarheid van derde websites noch de inhoud, de publiciteit en andere elementen op die derde websites die toegankelijk zijn via de website van STEF. STEF beschikt over geen enkel middel van controle over de inhoud van die derde websites, die volkomen onafhankelijk blijven van STEF. Overigens houdt het bestaan van een link tussen de website van STEF en een derde website geenszins in dat STEF, op welke grond ook, de inhoud van de betrokken website en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, goedkeurt. Bovendien komt het de gebruiker toe de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om elke besmetting van de website te vermijden, onder meer door een of meerdere “virussen” en/of “parasieten”. Externe websites kunnen hypertext links bevatten die doorverwijzen naar de website van STEF. Een dergelijke link mag niet worden geïnterpreteerd als eender welke band tussen STEF en de derde website. Hoe dan ook is STEF op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet-beschikbaar zijn van dergelijke websites en staat STEF niet in voor het onderzoeken, controleren of goedkeuren van de inhoud, de publiciteit, de producten of andere elementen die op deze websites beschikbaar worden gemaakt en is STEF hiervoor niet verantwoordelijk.

  Respect voor de integriteit van de website:
  De gebruiker verbindt zich ertoe deze website noch de informatie die hij ter beschikking stelt te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden en verbindt zich ertoe zich te schikken naar de vigerende nationale en internationale wet- en regelgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe niets te doen wat de website, de structuur, de inhoud en de werking ervan kan aantasten of wijzigen.

  Regels voor het gebruik van het internet en van de website:
  De gebruiker verklaart het internet, de kenmerken en de beperkingen ervan goed te kennen en verbindt zich ertoe zich te schikken naar de vigerende nationale en internationale wet- en regelgeving.

  Aansprakelijkheden:

  a - Aansprakelijkheid in hoofde van STEF:
  De informatie en de elementen op de website worden meegedeeld as such, zonder eender welke impliciete of expliciete waarborg. STEF kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor: eender welke onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating in verband met informatie die beschikbaar is op de website, alle schade die door om het even wie is geleden of wordt beweerd te zijn geleden en die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit de raadpleging of het gebruik van de informatie die op de website staat, alle schade die resulteert uit een frauduleuze intrusie van een derde die heeft geleid tot een wijziging van de informatie of van de elementen die op de website ter beschikking zijn gesteld, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan (zelfs wanneer STEF op de hoogte zou zijn gebracht van de mogelijkheid op dergelijke schade), veroorzaakt door of resulterend uit de toegang tot eender welke persoon tot de website of de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, door het gebruik van deze website of andere eraan gekoppelde websites, inclusief alle aantastingen of virussen die de computerapparatuur van de gebruiker of elke andere eigendom zouden kunnen infecteren, de geloofwaardigheid die wordt verleend aan eender welke informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van de website, en onder meer elk financieel, commercieel of operationeel verlies of programma- of dataverlies in elk computersysteem, en dit ook indien STEF op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

  b - Aansprakelijkheid in hoofde van de gebruiker:
  De gebruiker van de website erkent dat hij op eigen verantwoordelijkheid gebruik maakt van de informatie op de website van STEF. Daarom kan STEF niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade voor het gehele of gedeeltelijke gebruik van de informatie van de website.    De toegang tot de website van STEF en het gebruik van de inhoud ervan behoren tot het risico van de gebruiker. STEF stelt alles in het werk om de informatie op deze site up-to-date te houden. STEF geeft echter geen garantie voor de volledigheid of juistheid ervan, ongeacht de betrokken informatie. De gebruiker erkent dat het technisch onmogelijk is om deze site vrij van gebreken te leveren en dat STEF zich hiertoe niet kan verbinden. Hij erkent tevens dat gebreken kunnen leiden tot de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website en dat de werking van de website kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en/of elementen die buiten de controle van STEF vallen, zoals transmissie- en communicatiefaciliteiten tussen u en STEF, en tussen STEF en andere netwerken. STEF en/of zijn leveranciers kan/kunnen te allen tijde de website of een deel ervan tijdelijk of definitief wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de website. STEF is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de site.

  Wijzigingen:
  STEF behoudt zich het recht voor om de AGV en de informatie op deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te laten wijzigen. De gebruiker aanvaardt deze wijzigingen bij elke nieuwe verbinding met de website.
   
 3. BELEID INZAKE VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

  Bescherming van de persoonsgegevens:
  Tijdens het surfen op de website kan de gebruiker worden gevraagd om informatie over zichzelf mee te delen. Deze persoonlijke informatie wordt gebruikt om contact op te nemen en gegevens uit te wisselen met de interne afdelingen van STEF. STEF verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van de gegevens vanaf de website van STEF gebeurt in overeenstemming met de Verordening Algemene Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de Franse privacywet (Loi Informatique et Libertés).

  a - Vergaring van anonieme gegevens:
  Geen enkele persoonlijke informatie met betrekking tot de identiteit van de gebruiker wordt zonder zijn medeweten vergaard. Toch worden tijdens de raadpleging van de website bepaalde gegevens van de gebruiker automatisch vergaard:
  - Het IP-adres (dit adres voor toegang tot het internet wordt door de internetprovider aan de computer van de gebruiker toegewezen en deze informatie, die verandert naargelang de gebruikerssessie, is niet persoonlijk identificeerbaar).
  - Het adres van de website van waaruit de gebruiker direct verbonden is met de website van STEF.
  - De datum en het uur van het bezoek van de gebruiker aan de website van STEF alsook de bezochte pagina's.
  - STEF verzamelt op deze website daarom anonieme gebruikersgegevens (of anonieme gegevens), zoals de bezochte pagina's en uitgevoerde zoekopdrachten.
  Deze gegevens zijn niet nominatief, omdat ze het niet mogelijk maken om de gebruiker van de website persoonlijk te identificeren. STEF gebruikt deze anonieme informatie om de inhoud van zijn site te verbeteren en om globale raadplegingsstatistieken te verkrijgen.

  b - Vergaring van nominatieve gegevens:
  Om toegang te krijgen tot bepaalde functies en diensten, om contact op te nemen en informatie uit te wisselen met de interne diensten van STEF, kan het gebeuren dat de gebruiker persoonlijke informatie verstrekt, zoals zijn naam, voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt verzameld aan de hand van formulieren die vrijwillig door de gebruiker worden ingevuld. STEF zal de persoonsgegevens die door gebruikers via de invulformulieren of het automatische berichtensysteem worden doorgegeven, niet aan derden verstrekken. Zij zullen alleen worden gebruikt om zo doeltreffend mogelijk informatie uit te wisselen. Wanneer de gebruiker een e-mailbericht naar de website van STEF stuurt, kan het nodig zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval worden deze persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen voor een periode van maximaal 5 jaar, louter en alleen om te kunnen communiceren met de gebruiker. Geen enkel gegeven is bestemd voor derden zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

  c - Veiligheid:
  Om de door u verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, gebruikt STEF alle beveiligingstechnieken die de vennootschap tot haar beschikking heeft volgens de huidige technologische mogelijkheden. Het internet blijft echter een open netwerk, zodat STEF geen volledige veiligheid kan garanderen, vooral niet tegen kwaadwillende derden.

  d - Recht van toegang:
  De gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een verzoek indienen via het formulier met betrekking tot de persoonsgegevens.

  e - Cookies:
  Wij informeren de gebruiker dat tijdens zijn bezoek aan onze website, de website een bepaalde hoeveelheid gegevens naar zijn computer kan sturen die op zijn harde schijf worden opgeslagen in een bestand dat een "cookie" wordt genoemd. Een cookie is een element dat wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de website. De browser bevat een functie om cookies te weigeren (alle nuttige gegevens op de website van de CNIL - Commission nationale de l'informatique et des libertés). Het weigeren van cookies zal de verbinding met onze website niet verhinderen, maar kan de functionaliteiten ervan beperken. De gebruiker kan het plaatsen van deze cookies desgevallend weigeren door de procedure te volgen die in zijn browser is aangegeven (zie hieronder de te volgen procedure), volgens de voor hem meest opportune voorgestelde methoden. Deze keuze kan te allen tijde worden gewijzigd. Er kunnen op onze website social plug-ins of sharing buttons op sociale netwerken aanwezig zijn om toegang te krijgen tot de functionaliteit voor het delen van inhoud met andere mensen op sociale netwerken vanaf onze website of om de raadpleging of mening over de inhoud van onze website te kennen te geven aan die andere mensen (social plug-ins "I like", "share", enz.). Alleen al door hun aanwezigheid kunnen deze sociale plug-ins, ongeacht of de gebruiker al dan niet social platforms gebruikt, cookies op zijn harde schijf plaatsen om zijn navigatie te volgen en zijn interesses te identificeren. De uitgifte en het gebruik van cookies door deze derden zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Wij nodigen u uit het te lezen om de (in het bijzonder publicitaire) gebruiksdoeleinden en de navigatie-informatie die zij kunnen verzamelen door middel van applicatieplug-ins te identificeren en zo uw keuze te maken. Dit beschermingsbeleid moet de gebruiker met name in staat stellen zijn keuze te maken bij deze sociale netwerken, in het bijzonder door voor elk van deze netwerken een gebruikersaccount in te stellen. Om de voorkeuren van de gebruiker te analyseren en mits hij hiervoor toestemming geeft, kunnen er door een derde partij bovendien onzichtbare pixels of webbakens worden geplaatst op bepaalde van onze artikelen en berichten om ons te helpen bij het identificeren van de bezochte pagina's, het tellen van de weergavefrequenties en het aantal bezoekers, het analyseren van flowpatronen en het opstellen van statistieken voor de meest populaire inhoud.   Tot slot zijn er audio- en video-opnamen, podcasts en webcasts beschikbaar via diensten van derden. Bij eventuele toegang, en mits hij hiervoor toestemming geeft, kunnen deze derden cookies op de harde schijf van de gebruiker plaatsen om ons te helpen de meest populaire inhoud te identificeren.

  De procedure om het plaatsen van deze cookies van derden te weigeren is als volgt, afhankelijk van de gebruikte browser:

  Voor Mozilla Firefox:
  1. Kies het menu “Menu openen” en vervolgens “opties”
  2. Klik op het icoon “Privacy & Beveiliging”
  . Zoek het menu “Cookies en websitegegevens” en selecteer de opties die u wenst http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies  

  Voor Microsoft Internet Explorer:
  1. Kies het menu “Extra” en vervolgens “Internetopties”
  2. Klik op het tabblad “Beveiliging”
  3. Stel het gewenste niveau in met de cursor http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows- vista/Block-or- allow-cookies  

  Voor Chrome:
  1. Ga naar het menu Chrome / Voorkeuren
  2. Klik op “Geavanceerde instellingen weergeven”
  3. Klik op “Instellingen voor inhoud …” in de rubriek Privacy
  4. Klik op “Cookies en websitegegevens” in het nieuwe venster 5. Klik op “Alles wissen” en bevestigen tot te klikken op “OK” https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en  

  Voor Safari:
  1. Ga naar het menu Safari
  2. Voorkeuren Klik op “Privacy”
  3. In “Cookies blokkeren” vinkt u “Altijd” aan
  http://www.apple.com/support/?path=Safari/3.0/fr/9277.html

  Om de opties te kennen die andere browsers bieden en om te weten hoe u cookies die op uw computer zijn opgeslagen, kunt verwijderen, kunt u op de website van de CNIL in detail lezen welke stappen u moet ondernemen om uw sporen op het web te beperken. Surf hiervoor naar http://www.cnil.fr/vos-droits/vos- traces/les-cookies/conseils- aux-internautes/ie. Meer algemene informatie over de instelmechanismen van cookies vindt u op https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees.   Door verder te surfen, stemt de gebruiker in met het gebruik van die cookies van derden op onze website.
 4. REKRUTERING

  De website van STEF kan aan de gebruiker de mogelijkheid bieden om te kandideren voor vacature binnen de Groep STEF. Daarom beschikt de gebruiker over een specifiek formulier waarin hij vrijwillig informatie meedeelt, zoals zijn e-mailadres of gegevens die verband houden met zijn opleiding en zijn ervaring, alsook een CV. Al die gegevens zijn alleen toegankelijk voor de diensten van STEF die instaan voor de rekrutering binnen het filiaal van de Groep STEF dat de vacature heeft uitgeschreven en de verwerking van die gegevens zal uitsluitend dienen voor het beheer van die rekruteringen. De gegevens van die kandidaten zullen in geen enkel geval aan derden worden doorgegeven.